Svetainės taisyklės

1. Svetainės nuostatos

1.1. Ši svetainė tai režisieriaus Arūno Matelio ir jo kūrybinės grupės informacinis, VoD tipo internetinis tinklalapis, kuriame galima įsigyti filmus, rasti informaciją apie A. Matelį, jo kūrybinė grupę, įvairias kino naujienas bei aktualijas, susijusias su įvairiais kino žmonėmis.
1.2. Svetainėje nemokamai lankytis, joje pateikiama informacija naudotis, svetainės veikloje dalyvauti gali kiekvienas asmuo, jei jis savo elgesiu nepažeidžia šių taisyklių.
1.3. Svetainė yra visiškai apolitiška ir neremia bei nepropaguoja jokios politinės jėgos.
1.4. Tvarką svetainėje palaiko administracija. Svetainės administracija pasilieka teisę keisti taisykles.

2. Administracija

2.1. Administracija - tai vienintelė valdžia svetainėje. Jos sprendimai tvarkant svetainę yra lemiami ir neapskundžiami.
2.2. Administracija neprisiima atsakomybės už svetainės dalyvių veiksmus, tačiau pasilieka teisę redaguoti ar trinti bet kokią narių paskelbtą informaciją, stabdyti arba nutraukti diskusijas, o taip pat šiose taisyklėse numatyta tvarka apriboti ar panaikinti narių teises.
2.3 Administracijos nariai, suvokdami savo išskirtinę padėtį ir teises kitų svetainės narių atžvilgiu, savo veikloje turi vadovautis žmoniškumo, nuosaikumo ir protingumo principais, tačiau taip pat privalo nedelsiant ir principingai reaguoti į bet kokius piktybinius išpuolius, kurių tikslas yra kelti sumaištį svetainėje, laužyti jos taisykles ir nusistovėjusias elgesio normas.

3. Nariai

3.1. Svetainėje registruotis gali bet kuris asmuo. Vienas asmuo gali registruotis tik vienu vardu.
3.2 Prisijungimo prie svetainės vardas, kurį susikuria narys, negali būti tiesiogiai susijęs arba asocijuotis su bet kokia politine ideologija, bet kokios dabartinės ar bet kada anksčiau egzistavusios valstybės oficialia ar neoficialia simbolika, karo nusikaltėliais, nusikalstamomis struktūromis ar organizacijomis, necenzūriniais žodžiais, įžeidimais, dabartiniais laikais realiai egzistuojančių kitų žmonių asmenvardžiais ar pan. Jei administracija nusprendžia, kad nario vardas yra netinkamas, narys įpareigojamas jį pasikeisti. Tos pačios normos taikomos ir avatarams, parašams ar kitiems asmenį identifikuojantiems elementams.

4. Prekių pirkimo - pardavimo taisyklės

4.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės ir licencinė sutartis, kuomet pirkdamas kūrinį Pirkėjas su jomis susipažįsta ir sutinka, yra šalims privalomi teisinei dokumentai, kuriuose nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

4.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles ar Licencinę sutartį, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo šiame internetiniame puslapyje metu ir, norėdamas apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo priimti pakeistas Taisykles ar Licencinę sutartį.

4.3. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

4.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
4.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
4.3.3. juridiniai asmenys;
4.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

4.4 Pirkėjas, priimdamas Taisykles, patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 4.3. punktu, jis turi teisę pirkti prekes "ltfilms.lt" internetinėje parduotuvėje.

4.5. Asmens duomenų apsauga:

4.5.1. Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje "ltfilms.lt" Pirkėjas gali dviem būdais:

4.5.1.1. užsiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį;
4.5.1.2. nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje.
 

4.5.2. Pirkėjas užsakydamas prekes tiek 4.4.1.1 tiek 4.4.1.2. Taisyklių punktuose numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis priklausomai perkamo produkto.

4.5.3.  Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų naudojami elektroninėje parduotuvėje "ltfilms.lt", Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

4.5.4. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turi pranešti Administraciją el. paštu grupe1 (eta) nominum.lt

4.5.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

4.6. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“.

4.7. Pirkėjo teisės:

4.7.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes arunasmatelis.com internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
4.7.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su arunasmatelis.com internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas.

 

4.8. Pirkėjo įsipareigojimai:

4.8.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.8.2. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
4.8.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.8.4. Pirkėjas, naudodamasis „ltfilms.lt“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.9. Pardavėjo teisės:

4.9.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.
4.9.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.9.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

4.10. Pardavėjo įsipareigojimai

4.10.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės Pigu.lt teikiamomis paslaugomis.
4.10.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytų adresu, sutartyje nurodytomis sąlygomis.
4.10.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

4.11. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

4.11.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais su PVM.
4.11.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes per mokejimų sistemą Mokejimai.lt, tad galioja Mokejimai.lt nustatytos taisyklės.

4.12. Prekės pristatomos per Lietuvos paštą, tad galioja Lietuvos pašto nustatytos taisyklės.

4.13. Prekių grąžinimas ir keitimas

4.13.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekėsi keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

4.13.2. Norėdamas grąžinti prekę(es) Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą, kuris bus atsiųstas kreipiantis į internetinės parduotuvės administraciją. Apie grąžinama prekę, Pirkėjas privalo informuoti apie tai Pardavėją per 7 darbo dienas, nuo pristatymo jam dienos.

4.13.3. Prieš perkant filmą peržiūrai internetinėje naršyklėje ar atsisiuntimui i kompiuterį, būtina peržiūrėti filmo pavyzdžius (pavyzdinius vaizdus iš filmo ar filmo video pavyzdžius). Sutinkant su filmo licenzija ir taisyklėmis, jūs taip pat sutinkant, jog susipažinot su filmo pavyzdžiais ir dėl jo kokybės neturite pretenzijų. Pinigai už peržiūra naršyklėje ir atsisiuntus yra negražinami.

4.13.3. Grąžinama prekė turi būti:

4.13.3.1. originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
4.13.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
4.13.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
4.13.3.4. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą

4.13.3.5.Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
4.13.3.6. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats adresu Goštauto 2/15, Vilnius, darbo dienomis nuo 09.00 iki 17.00 valandos, arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis.

4.13.3.7. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

4.14. Atsakomybė

4.14.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
4.14.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
4.14.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „arunasmatelis.com“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
4.14.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
4.14.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
4.14.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
4.14.7. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

5. Baigiamosios nuostatos
5.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
5.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
5.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
 

 

Žiūrėkite filmus savo naršyklėje

Pietys

,,Pietys“ – poetinė kino pasaka apie vyrą, gyvenantį savo paties spąstuose, nemokantį ir bijantį džiaugtis gyvenimu.

Žiūrėti šį filmą Daugiau filmų